Visie en missie

Visie:

 • Iedere kerk in Nederland geeft op een gezonde wijze invulling aan de gave van profetie.

Missie:

 • Verbinden – van mensen met verschillende opvattingen van profetie
 • Bezinnen – met elkaar op profetie
 • Bewegen – door nieuwe impulsen anderen inspireren en steunen

We zien drie terreinen van profetie:

 • Persoonlijke profetie – gesproken naar individuen
 • Gemeente profetie – gesproken naar een gemeente
 • Maatschappelijke profetie – gesproken naar een groter geheel inclusief de hele samenleving

Doelen:

 • Het bieden van een platform functie om de bezinning over profetie te bevorderen
 • Het scheppen van ruimte voor profetie in Nederland
 • Het naar voren brengen van “good practices”
 • Het stimuleren van de gezonde opvattingen over profetie
 • Het bevorderen van onderlinge accountability

Om bovenstaande te bereiken ontplooien we onder anderen de volgende activiteiten:

 • Het organiseren van open avonden om toerusting te geven
 • Het onderhouden van een website (profetie.org) als informatieverstrekking aan de achterban
 • Het regelmatig verzenden van een nieuwsbrief
 • Het (laten) uitvoeren van onderzoek op het gebied van profetie

Omgangsvormen

 • Het voeren van discussies op het scherpst van de snede zien we als positief, zolang dat schuring is die bijdraagt. Het is niet de intentie om polemiek te veroorzaken.
 • Voor de open avonden nodigen we sprekers uit die bijdragen aan onze visie en missie.