Profetie categorie overstijgend

Boeken die categorie overstijgend zijn worden hier geplaatst.

Tongentaal en profetie: een verslag van het studieverlof van ds. Berto Lampen verbonden aan de Goede Herder Kerk in Epe.

Ds. Lampen is een PKN predikant die zijn studieverlof gebruikt heeft om de onderwerpen tongentaal en profetie te onderzoeken. Hij legt goede verbanden vanuit de Bijbel naar de praktijk, die hij goed weet te onderbouwen. Ook koppelt hij zijn studie aan wetenschappelijk onderzoek. Hij verwijst naar dr. Carl Peterson, een hersenspecialist aan de Oral Roberts University in Tulsa. Deze constateerde dat er een gedeelte van ons brein dat weinig gebruikt werd, juist actief wordt op het moment dat er in tongentaal wordt gesproken. Ook worden er stoffen vrijgezet die een positieve uitwerking hebben op onze weerstand. Tongentaal kan een voorbereiding zijn op profetie. Het zingen in tongentaal nam in de eerste gemeenten een bijzondere plaats in en werd gezien als verrijking van de aanbidding. Deze uiting van de liturgie werd als echo gezien van de hemelse wereld. Tongentaal is aan te bevelen bij het doen van voorbede en als taal als men zelf niet meer weet wat te bidden. Het gebeurt vaker dat God dan weer woorden geeft, die profetisch kunnen zijn.

Dat profetie niet meer voor zou komen berust op een foutieve uitleg van 1 Cor. 13:10, waar het volmaakte niet duidt op een voltooiing van de Bijbel maar op de wederkomst van Christus, zie vers 12. Waarom zijn er dan gaven als we de Bijbel als stem van God hebben? Wanneer mensen een profetie ontvangen en dan zien dat God hun gebeden heeft gehoord en diep betrokken is bij hun leven dan worden ze bemoedigd om door te zetten en te volharden. Zelfs een corrigerende profetie heeft opbouw en stichting tot doel. Profetie is tot opbouw van de gemeente. Profetie is geen dwang uitoefenen of een moeten, maar ter inspiratie en beoogd iets op gang te brengen. Iemand die profeteert zal een zachtmoedige geest moeten hebben en ook zelf leiding en correctie dienen te accepteren. Profetie dient getoetst te worden. Ds. Lampen gaat uit van interpretatie door de ontvanger van de profetie en komt met een paar voorbeelden waar dat niet zo goed gaat. Naar mijn mening is het beter dat een ander toetst. Hij beschouwt zijn verslag als een tussentijdse rapportage en wil nog meer onderzoek hiernaar doen. Het verslag van zijn studieverlof is hier te downloaden. Van harte aanbevolen!

Samenvattend: profetie richt zich op het bouwwerk en niet op het fundament.

 

Surprised by the voice of God, Jack Deere, 1996

Surprised by the Voice of God: How God Speaks Today Through Prophecies, Dreams, and VisionsJack Deere is een voormalig associate professor Oude Testament aan de Dallas Theological Seminary. Hij houdt ons een spiegel voor in dit boek. Hij beschrijft zijn eigen hoge inschatting van de kennis en de interpretatie die hij had van de bijbel en zijn weg om Gods stem op een andere manier direct te verstaan. Hij komt met vele voorbeelden wat er goed en niet zo goed is gegaan in zijn eigen zoektocht hierin. Kwetsbaarheid is voor hem een belangrijke rol gaan spelen in de intieme relatie met God en de mensen. Door dit te koppelen aan moed om te dingen te doen en te spreken toont hij aan dat deze weg voor iedere christen begaanbaar is. Zoals het geschreven is past het goed bij de Nederlandse context en cultuur en is het een aanrader voor ieder die Gods stem beter wil leren verstaan! Te bestellen Bol en volledig in te zien: Amazon

 

Prophetic evangelism, Mark Stibbe 2004 and reprinted 2012

Prophetic EvangelismDit boek gaat in op de diverse wijzen waarop profetie benut kan worden in het brengen van het evangelie en werpt terug op de basis en de bron van waaruit we dit willen doen. Het moedigt aan om te oefenen in een veilige en gecontroleerde setting en geeft aan de hand van een voorbeeld in Noorwegen aan hoe belangrijk het is Gods boodschap door te geven als die op ons hart geplaatst wordt. Stibbe onderscheid twee typen van profetisch evangeliseren: type A is wanneer een christen iets ontvangt over een niet-christen en type B is wanneer de Heilige Geest een openbaring geeft aan een niet-christen. Het geeft aan waarom het belangrijk is om betrokken te raken bij het profetisch evangeliseren en hoe je dat kunt doen. Te bestellen: Bol en deels in te zien Amazon